Privatumo politika interneto svetainės vartotojams

 

I.                Asmens duomenų tvarkytojo duomenys

1.                       Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų tvarkytojais yra Joanna Gołębska ir Rusłan Laszczowski, kurie vykdo ūkinę veiklą civilinės partnerystės formos įmonėje „EXTENSIONS S.C. JOANNA GOŁĘBSKA, RUSŁAN LASZCZOWSKI“, įmonės adresas ir laiškų siuntimo adresas: Chemiczna 18, 44-121 Gliwice, PVM MK: 6312512210, Įm. k.: 240553641, toliau vadinamas „Tvarkytoju” arba „Paslaugų teikėju”.

2.                       Susisiekti su Tvarkytoju dėl asmens duomenų apsaugos galima šiuo el. pašto adresu: iod@hairtalk.pl.

 

II.               Duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai

1.         Norėdami teikti elektronines paslaugas pagal mūsų veiklos sritį, Paslaugų teikėjas tvarko Jūsų asmens duomenis įvairiais tikslais, t.y.:

a.        dėl susisiekimo su klientu. Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str., 1 d., f p. (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), kuris leidžia tvarkyti asmens duomenis remiantis vartotojo sutikimu, išreikštu užmezgant ryšį su Paslaugos teikėju ir atsižvelgiant į teisėtus tvarkytojo interesus, tai reiškia korespondencijos archyvavimą.

b.        analizės ir statistikos tikslais – tuomet teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas tvarkytojo interesas (BDAR 6 str., 1 d., f p.), kurią sudaro Vartotojų veiklos ir jų pasirinkimų analizė, siekiant patobulinti teikiamas funkcijas ir paslaugas;

c.         siekiant nustatyti ir pareikšti ieškinius ar gintis nuo jų – tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas duomenų Tvarkytojo interesas (BDAR 6 str., 1 d., f p.), kurį sudaro jo teisių apsauga;

d.        tvarkytojo rinkodaros tikslais (BDAR 6 str., 1 d., f p.).

2.        Tvarkytojas apdoroja šiuos Vartotojų duomenis:

a.        vardas ir pavardė

b.        elektroninio pašto adresas

c.         korespondencijos adresas

d.        telefono numeris (pasirinktinai)

 

III.             Teisė atšaukti sutikimą

1.                       Jei asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, bet kuriuo metu galite savo sutikimą atšaukti.

2.                      Jei norite atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, reikia tik nusiųsti el. laišką tiesiogiai Paslaugų teikėjui šiuo adresu: iod@hairtalk.pl.

3.                       Jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas buvo grindžiamas sutikimu, jo atšaukimas neturi įtakos ankstesnio tvarkymo teisėtumui.

 

IV.            Asmens duomenų pateikimo reikalavimas

1.                       Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas ir priklauso nuo Jūsų sprendimo. Tačiau kai kuriais atvejais būtina pateikti tam tikrus asmens duomenis, kad galėtumėte naudotis elektroninėmis paslaugomis ir kitomis mūsų svetainėje esančiomis priemonėmis.

2.                       Paslaugų teikėjo svetainėje visada nurodomi asmens duomenys, kuriuos vartotojas turi pateikti norėdamas naudotis interneto elektroninėmis paslaugomis.

 

V.              Asmens duomenų gavėjai

1.                       Kaip ir dauguma verslininkų, savo veikloje naudojame kitų subjektų pagalbą, kuri dažnai susijusi su poreikiu perduoti asmens duomenis išoriniams gavėjams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, reikalui esant, perduodame Jūsų asmens duomenis svetainę valdančiai prieglobos ir IT įmonei. Jei sudarysime sutartį, tada Jūsų duomenys taip pat bus perduoti apskaitos tarnybai ir sąskaitų faktūrų programą valdančiai įmonei.

2.                       Gali atsitikti taip, kad, pvz., remiantis atitinkamu įstatymu ar kompetentingos institucijos sprendimu, taip pat turėsime perduoti Jūsų asmens duomenis kitiems subjektams, ar tai viešiesiems, ar privatiems.

3.                       Užtikriname, kad labai kruopščiai ir labai atidžiai išanalizuojame kiekvieną prašymą pateikti asmens duomenis, kad neperduotume informacijos neteisėtiems asmenims.

 

VI.            Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

1.                       Informuojame, kad dėl atsižvelgiant į tai, kad naudojame technologiją vartotojų veiklos „Facebooko“ pikselio ir „Google Tag Manager“ kodo pavidalu[KL1] , Jūsų asmens duomenys bus perduodami už Europos ekonominės erdvės.

2.                      Mūsų atveju asmenis duomenys bus perduoti į JAV.

3.                       „Google LLC“ ir „Facebook Inc.“ prisijungė prie Privatumo skydo (Privacy Shield) programos.

4.                      Subjektams, įstojusiems į „Privatumo skydo“ programą, Europos Komisija nustatė tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį. Šis pareiškimas buvo grindžiamas 2016 m. liepos 12 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu – daugiau apie tai galite perskaityti Europos Komisijos tinklalapyje https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.

 

VII.          Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis

1.                        Pagal galiojančius įstatymus tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Po šio laikotarpio Jūsų asmens duomenys bus ištrinti arba sunaikinti.

2.                       Kalbant apie atskirus asmens duomenų tvarkymo laikotarpius, maloniai informuojame, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis:

a)                       korespondencijos laikotarpiu ir 5 metus nuo jo pabaigos (archyvavimo tikslais, kurie sudaro teisėtus tvarkytojo interesus) – atsižvelgiant į asmens duomenis naudojamus atsakant į klausimą,

b)                       kol nebus pateiktas efektyvus prieštaravimas – atsižvelgiant į teisėtus Paslaugų teikėjo interesus arba rinkodaros tikslais,

c)                       iki sutikimo atšaukimo – atsižvelgiant į sutikimo pagrindu tvarkomus duomenis,

d)                       iki galimų pretenzijų sutarties pagrindu galiojimo pabaigos – atsižvelgiant į duomenis tvarkomus pagal sutartį.

3.                        Skaičiuojame laikotarpius metais nuo tų metų, kuriais pradėjome tvarkyti asmens duomenis, pabaigos. Jei pasinaudosite teise būti pamirštam, tokios situacijos vertinamos individualiai.

4.                       Tvarkymo laikotarpiui pasibaigus, duomenys yra negrįžtamai ištrinami arba padaromi anoniminiais.

 

 

VIII.         Duomenų subjektų teisės

1.                       Informuojame, kad turite teisę:

a)                      gauti informaciją apie duomenų tvarkymą,

b)                      gauti asmens duomenų kopiją,

c)                       ištaisyti asmens duomenų klaidas,

d)                      pašalinti asmens duomenis,

e)                      apriboti asmens duomenų tvarkymą,

f)                        prieštarauti dėl asmens duomenų tvarkymo,

g)                      perkelti asmens duomenis,

h)                      atšaukti asmens duomenis.

2.                       Taip pat nurodome, kad minėtos teisės nėra absoliučios, todėl kai kuriais atvejais galime teisėtai atsisakyti jų laikytis. Tačiau, jei atsisakome patenkinti prašymą, tai tik atlikę kruopščią analizę ir tik tada, kai būtina atsisakyti patenkinti prašymą.

3.                       Dėl teisės prieštarauti paaiškiname, kad turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, atsižvelgiant į teisėtus tvarkytojo interesus (jie buvo išvardyti III punkte), atsižvelgiant į Jūsų konkrečią situaciją. Neužmirškite, kad pagal įstatymą, galime atsisakyti atsižvelgti į prieštaravimą, jei įrodome, kad:

a)                      yra teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves arba

b)                      yra pagrindų pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

4.                       Be to, bet kuriuo metu galite nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais. Esant tokiai situacijai, gavę prieštaravimą, šiuo tikslu nustosime tvarkyti.

5.                       Galite naudotis savo teisėmis išsiųsdami el. laišką tiesiogiai Paslaugų teikėjui adresu: iod@hairltalk.pl.

 

IX.                Teisė pateikti skundą

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant galiojančius įstatymus, galite pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui.

 

X.              Galutinės nuostatos

1.                       Sritims, kurioms neapima ši Privatumo politika, taikomos nuostatos dėl asmens duomenų apsaugos, elektroninių paslaugų ir kitos galiojančių įstatymų nuostatos.

2.                       Privatumo politika reguliariai atnaujinama. Apie visus šios Privatumo politikos pakeitimus informuosime svetainėje. Jei Tvarkytojas daro pakeitimus Privatumo politikoje, jis patalpina interneto svetainėje atnaujintą dokumento tekstą.

3.                       Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinto teksto pateikimo svetainėje dienos.

4.                       Ši Privatumo politika taikoma nuo 2019-09-01